वडा १०

१. श्री किताप सिं लामा

Image: 
Phone: 
९८४५१६४६२३