FAQs Complain Problems

विज्ञापन कर, कवाडी कर तथा सडक पूर्वाधार मर्मत सम्भार शुल्क सङ्कलन सम्बन्धी ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सिलबन्दी बोलपत्र आब्हान गरेको सूचना !!