FAQs Complain Problems

कार्यपालिकाकाे निर्णयहरू

  1. बैठक संचालन कार्यबिधी
  2. प्रमाणिकरण कार्यबिधी
  3. नगर सभा संचालन कार्यबिधी
  4. उपमहानगरपालिका कार्यसम्पादन नियमावली
  5. उपमहानगरपालिका कार्यविभाजन नियमावली
  6. सार्वजनिक–निजी साझेदारी योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४

बोर्ड बैठकका निर्णयहरु