FAQs Complain Problems

कार्यविधि तथा निर्देशिका

२०७४ को कार्यविधि तर्फ

१. नगर कार्यपालिकाको तथा वडा  समितिको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४

२. हेटौडा उपमहानगरपालिका नगरसभा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४

३. करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४

२०७४ को नियमावली तर्फ

१. नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन ) नियमावली, २०७४

२. नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली , २०७४

३. नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४

२०७५ को कार्यविधि तर्फ

१. ''घ'' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

२. आन्तरिक राजस्व (नदीजन्य पदार्थको) संकलन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

३. हेटौंडा राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

४. उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५

५. आयोजना कार्यान्वयन, अन्गमन, जाँचपास तथा फरफारक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

२०७६ को कार्यविधि तर्फ

१. सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६

२. टोल विकास संस्था गठन, परिचालन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६

३. आर्थिक रुपले विपन्न अति सिमान्तकृत  परिवारको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६

४  ज्येष्ठ नागरिक मञ्च गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६

५. हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त), २०७६

६. कोभिड १९ प्रभावितहरुलाई राहत वितरण कार्यविधि २०७६ 

२०७६ को निर्देशिका तर्फ

१. निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६

२. हे.म.न.पा. को  स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धि निर्देशिका, २०७६

३. अनुदान पशु विमा सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६

४. बाल समूह (संजाल) गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका, २०७६

२०७६ को मापदण्ड तर्फ

१. हेटौडा उपमहानगरपालिकाको व्यवसायिक बंगुर फार्म सञ्चालन मापदण्ड, २०७६

२. हेटौडा उपमहानगरपालिकाको व्यवसायिक पंक्षी फार्म सञ्चालन मापदण्ड, २०७६

३. नो होम डेलिभरी कार्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६

४ सुत्केरी स्वास्थ्य जाँच (PNC) र पोषण कोशेली प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६

२०७७ को कार्यविधि तर्फ

१. हेटौडा उपमहानगरपालिका जलस्रोत उपभोग कार्यविधि, २०७७

२. मानव बेचविखन तथा ओसारपसरा नियन्त्रण स्थानीय समिति कार्यविधि,२०७७

३. हेटौडा उपमहानगरपालिका महिला जागर समंह गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि,२०७७

४. हेटौडा उपमहानगरपालिका लेखा समिति कार्यसम्पादन कार्यविधि,२०७७

५ हेटौडा उपमहानगरपालिका नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७७

६. हेटौडा उपमहानगरपालिका अनौपचारिक श्रमिक हित व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७७

७. लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७

८. हेटौडा उपमहानगरपालिकाको पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७

९. बालमैत्री स्थानीय शासन सहजकर्ता नियुक्ती सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७

२०७७ को नियमावली तर्फ

१. हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सहकारी नियमावली, २०७७

२०७७ को निर्देशिका तर्फ

१. सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) निर्देशिका, २०७७

२. आधारभूत शिक्षा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७

२०७७ को मापदण्ड तर्फ

१. हेटौंडा उपमहानगरपालिका एच. आई. भी. संक्रमित सहयोग सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७

२. सुरक्षित मातृत्वका लागि गर्भवती महिलाको भिडियो एक्सरे सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७

२०७७ का संसोधन तर्फ

१. उपभोक्ता समिति गठन र परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ को पहिलो संशोधन, २०७७

२. “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ को दोश्रो संशोधन, २०७७

३. आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ को पहिलो संशोधन, २०७७

४.  स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुपमति नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ को पहिलो संशोधन, २०७७

२०७८ को कार्यविधि तर्फ

१. प्राविधिकहरुको फिल्ड भत्तासम्बन्धी कार्यविधि, २०७८

२. खर्च सम्बन्धी मापदण्ड कार्यविधि, २०७८

३. कन्टिजेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८

४. शिक्षक स्वर्णिम अवकाश योजना कार्यविधि २०७८

५. महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका (सेवा तथा सुविधा) कार्यविधि, २०७८

२०७८ को निर्देशिका तर्फ

१. कार्य सञ्‍चालन निर्देशिका, २०७८

२. गैरसरकारी संघ संस्थाको परियोजना स्वीकृती, संचालन र समन्वय सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८

२०७८ मापदण्ड तर्फ 

१ .एच आई भी एडस सहयोग सम्बन्धी मापदण्ड २०७८

२. सामूहिक आवास (Group HousingColony) योजना सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८

२०७८ को संसोधन तर्फ

१. करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि संशोधन

२. हेटौडा उपमहानगरपालिका सहकारी नियमावली २०७७ को पहिलो संसोधन

३. आधारभुत शिक्षा उत्तिर्ण परिक्षा संचालन निर्देशिका संशोधन -२०७८

२०७९ को कार्यविधि तर्फ

१. हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

२. हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सल्लाहकार नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

३. हेटौँडा उपमहागनरपालिका  विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९

४. हेटौँडा उपमहानगरपालिका बाल कोष (स्थापना र संचालन) कार्यविधि, २०७९

५. हेटौँडा उपमहानगरपालिका कृषि तथा पशुपालन ब्यवसायको लागि अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७९

६. हेटौंडा उपमहानगरपालिका  टोल विकास संस्था गठन, परिचालन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७९

७. भूटनदेवी इन्जिनियरिङ क्याम्पस अनुदान रकम व्यस्थापन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९

८. हेटौंडा उपमहानगरपालिका अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्याविधि २०७९

९. हेटौंडा उपमहानगरपालिका शिक्षक व्यवस्थापन सहयोग अनुदान कार्यविधि, २०७९

१०. हेटौंडा उपमहानगरपालिका सरसफाइ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९

११. हेटौंडा उपमहानगरपालिका एम.वि.वि.एस. अध्ययन सहयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

१२. हेटौंडा उपमहानगरपालिका विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण कार्यविधि, २०७९

१३. हेटौंडा उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९

२०७९ को तर्फ नियमावली 

१. हेटौंडा उपमहानगरपालिका भुटनदेवी इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पस संचालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७९

२०७९ को तर्फ मापदण्ड

१. हेटौँडा उपमहानगरपालिका  छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९

२०७९ को संसोधन तर्फ

१.सहकारी नियमावली दोश्रो संशोधन २०७९

२. करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी दोश्रो संशोधन कार्यविधि, २०७९

३. हेटौंडा उपमहानगरपालिका संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविध, २०७८ को पहिलो संशोधन कार्यविधि, २०७९

४. हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन जाँचपास तथा फरफारक कार्यविधको दोश्रो संशोधन, २०७९

५. बाल समूह सञ्जाल गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका, २०७६ को पहिलो संशोधन निर्देशिका, २०७९

६. कृषि तथा पशुपालन अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७९ को पहिलो संशोधन कार्यविधि, २०७९

७. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधिको तेश्रो संशोधन, २०७९

८. छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ को पहिलो संशोधन मापदण्ड, २०७९

२०८० को कार्यविधि तर्फ

१. हेटौंडा उपमहानगरपालिका उद्यमी समूह गठन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन अनुदान कार्यविधि, २०८०

२. हेटौंडा उपमहानगरपालिका शव दाहसंस्कारको लागि दाउरा सहायता कार्यविधि, २०८०

३. हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्र एवं शिशु विकास केन्द्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०

४. हेटौंडा उपमहानगरपालिका सुरक्षित आप्रवासन र रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०८०

५. हेटौंडा उपमहानगरपालिका बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० 

६. हेटौंडा उपमहानगरपालिका तीनपाङ्ग्रे (अटो, सवारी साधन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०

७. हेटौंडा उपमहानगरपालिका विकास कार्यक्रम सहायता कार्यविधि, २०८०

८. हेटौंडा उपमहानगरपालिका एच.आ.ई.भी. संक्रमित सहयोग सम्बन्धी मापदण्ड,२०७७ को पहिलो संशोधन कार्यविधि, २०८०

२०८० को मापदण्ड तर्फ

१. हेटौंडा उपमहानगरपालिका उत्कृष्ट वडा छनौट मापदण्ड, २०८०

२०८० को संसोधन तर्फ

१. हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको आयोजना कार्यान्‍वयन, अनुगमन जाँचपास तथा फरफारक कार्यविधि, २०७५ को तेस्रो संशोधन कार्यविधि, २०८०

. हेटौंडा उपमहानगरपालिका पूर्वाधार विकास महाशाखा अन्तर्गत कार्यरत प्राविधिकहरुको फिल्ड भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को पहिलो संशोधन कार्यविधि, २०८०

३.. हेटौंडा उपमहानगरपालिका सल्लाहकार नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ को पहिलो संशोधन कार्यविधि, २०८०

नगर कार्यपालिकाको निर्णय सम्बन्धी राजपत्र भाग-४

 हेटौडा उपमहानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय सम्बन्धी

हप्तामा दूई दिन सार्वजनिक विदा दिने सम्बन्धी

स्थानीय पाठयक्रम २०७९ तर्फ

स्थानीय पाठ्यक्रम हाम्रो हेटाैडा २०७९ 

२०८० को नियमावली तर्फ

१. हेटौंडा उपमहानगरपालिका सिद्धार्थ ल क्याम्पस सञ्चालन तथा व्यवस्थाप नियमावली, २०८०

२. हेटौंडा उपमहानगरपालिका हेटौंडा जनप्रिय क्याम्पस सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८०

३. हेटौंडा उपमहानगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८०

२०८० को निर्देशिका तर्फ

१. हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्य सञ्‍चालन निर्देशिका, २०८०

२. हेटौंडा उपमहानगरपालिका विद्यालय बस सञ्‍चालन निर्देशिका, २०८०

२०८१ को कार्यविधि तर्फ

१. हेटौंडा उपमहानगरपालिका पूर्व निर्मित भवन नियमित तथा अभिलेखीकरण कार्यविधि, २०८१

२. हेटौंडा उपमहानगरपालिका वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१

३.हेटौंडा उपमहानगरपालिका विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ को पहिलो संशोधन कार्यविधि, २०८१

४.हेटौंडा उपमहानगरपालिका घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ को चौथो संशोधन कार्यविधि, २०८१

५.हेटौंडा उपमहानगरपालिका सिप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१

६.हेटौंडा उपमहानगरपालिका शिक्षक बैंक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१

२०८१ को निर्देशिका तर्फ

१. हेटौंडा उपमहानगरपालिका तयारी कक्षा एवम् भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१

Documents: