FAQs Complain Problems

ब्यबसाय कर आ.व. २०७२/७३

आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को लागि २० औ नगरपरिषदवाट स्विक्रित ब्यबसायिक कर दर रेट सम्बन्धि विवरण