FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

Invitation for Sealed Quotation (HSMC/GOODS/15/080/81)

विज्ञापन कर, कवाडी कर तथा सडक पूर्वाधार मर्मत सम्भार शुल्क सङ्कलन सम्बन्धी ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सिलबन्दी बोलपत्र आब्हान गरेको सूचना !!

सार्वजनिक शौचालय तथा पशु हाट बजार सेवा शुल्क सङ्कलन सम्बन्धी ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सिलबन्दी बोलपत्र आब्हान गरेको सूचना !!

दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना (सूचना नं. HSMC/GOODS/DP/09/080/81)

दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना (सूचना नं. HSMC/GOOS/DP/04/080/081)