FAQs Complain Problems

scrolling news.

ऐन कानुन

२०७४

 १.हे.उ.म.न.पा को न्यायिक समिति कार्यविधि विधेयक २०७४.pdf

२.हे.उ.म.न.पा को शिक्षा २०७४.pdf

३.हे.उ.म.न.पा को आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून २०७४.pdf

४.हे.उ.म.न.पा को कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७४.pdf

५.हे.उ.म.न.पा को सहकारी ऐन, २०७४.pdf

२०७५

१.हे.उ.म.न.पा को कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७५.pdf

२.हे.उ.म.न.पा को गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf

३.हे.उ.म.न.पा को स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सेवा ऐन, २०७५.pdf 

४.हे.उ.म.न.पा को स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf 

५.हे.उ.म.न.पा को नगर सभा संचालन कार्यबिधि.pdf 

६.हे.उ.म.न.पा को आर्थिक ऐन २०७५।०७६.pdf

२०७६

१. हे.उ.म.न.पा को सेवा र कार्यहरु संचालनका लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र  बिनियोजन व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६

२. हे.उ.म.न.पा को स्थानीय बजार व्यवस्थापन ऐन, २०७६

३. हे.उ.म.न.पा को अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताबलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७६

४. हे.उ.म.न.पा को न्यायिक समिति कार्यविधी ऐन प्रथम संशोधन २०७६.pdf

२०७७

१. हेटौंडा उपमहानगरपालिका बालवालिका सम्बन्धी ऐन २०७७

२. हेटौंडा उपमहानगरपालिका उद्योग व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी ऐन,२०७७

३. अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७७

Documents: